Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Mỹ, cũ)
    phòng giải trí, phòng hội hè (ở một tòa nhà)