Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    cuộc ẩu đả phá rối nơi công cộng