Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (thường số ít)
    sự ồn ào, sự om sòm
    what's all the to-do about?
    gì mà ồn ào thế?