Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cuộc cãi lộn ầm ĩ; cuộc ẩu đả ồn ào
  a drunken brawl in a bar
  cuộc ẩu đả ồn ào do quá chén trong quán rượu
  Động từ
  cãi nhau ầm ĩ; cuộc ấu đả nhau ồn ào
  các băng nhóm thanh niên ẩu đả nhau ồn ào ngoài phố

  * Các từ tương tự:
  brawler, brawlingly