Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (thường ít) (khẩu ngữ)
    sự om sòm
    cause a ruckus
    làm om sòm