Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ill-fated /,il'feitid/  

  • Tính từ
    xấu số, bất hạnh, xui xẻo
    an ill-fated expedition
    một cuộc thám hiểm xui xẻo