Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  thương tâm; đáng thương
  a pitiful sight
  một cảnh thương tâm
  đáng khinh
  pitiful lies
  những lời nói dối đáng khinh
  a pitiful coward
  kẻ hèn nhát đáng khinh

  * Các từ tương tự:
  pitifully, pitifulness