Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pitifulness /'pitifulnis/  

  • Danh từ
    lòng thương hại, lòng thương xót, lòng trắc ẩn
    tình trạng đáng thương hại
    tình trạng đáng khinh