Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pitifully /'pitifəli/  

  • Phó từ
    [một cách] đáng thương
    [một cách] đáng khinh
    a pitifully bad performance
    thành tích tồi đáng khinh