Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  đáng thương hại
  pitiable misery
  cảnh nghèo khổ đáng thương hại
  đáng khinh
  a pitiable lack of talent
  sự thiếu tài năng đáng khinh

  * Các từ tương tự:
  pitiableness