Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unfortunate /ʌn'fɔ:t∫ənit/  

 • Tính từ
  bất hạnh; không may
  I was unfortunate enough to lose my keys
  tôi thật không may đã đánh mất chìa khóa
  đáng tiếc
  an unfortunate mishap
  sự rủi ro đáng tiếc
  it is unfortunate that you missed the meeting
  anh đã bỏ lỡ cuộc họp, thật là đáng tiếc
  Danh từ
  (thường số nhiều)
  người bất hạnh
  không như những người đáng thương khác, tôi còn có được việc làm

  * Các từ tương tự:
  unfortunately, unfortunateness