Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unfortunately /ʌn'fɔ:t∫ənitli/  

  • Phó từ
    không may là, đáng tiếc là
    unfortunately they were out when we called
    đáng tiếc là họ không có ở nhà khi chúng tôi gọi điện thoại