Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

regrettable /ri'gretəbl/  

  • Tính từ
    đáng tiếc
    regrettable mistakes
    những sai lầm đáng tiếc