Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

reprehensible /repri'hensəbl/  

  • Tính từ
    đáng quở trách, đáng quở mắng
    his conduct was reprehensible
    cách cư xử của nó là đáng quở mắng