Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  thảm thương; sầu não
  a woeful cry
  tiếng gào thảm thương
  đáng tiếc; rất tồi tệ
  woeful ignorance
  sự ngu dốt quá tệ

  * Các từ tương tự:
  woefully