Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cursed /'kɜ:sid/  

 • Tính từ
  đáng nguyền rủa
  this work is a cursed nuisance
  công việc này là một chuyện đáng nguyền rủa

  * Các từ tương tự:
  cursedly, cursedness