Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cursedly /'kɜ:sidli/  

  • Phó từ
    [một cách] đáng nguyền rủa