Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

blasphemy /'blæsfimi/  

  • Danh từ
    lời báng bổ