Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  [cái] yên (yên ngựa, yên xe đạp, xe máy)
  chỗ thắng yên (trên lưng ngựa)
  đèo [hình] sống trâu (giữa hai đỉnh núi)
  thịt lưng sát mông (của cừu, hươu…)
  in the saddle
  (khẩu ngữ)
  trên lưng ngựa
  spend hours in the saddle
  ngồi trên lưng ngựa hàng giờ
  tại vị, tại chức
  the director hopes to remain in the saddle
  viên giám đốc hy vọng còn tại vị thêm nữa
  Động từ
  saddle up; saddle something [up]
  thắng yên
  saddle up and ride off
  thắng yên và cưỡi ngựa đi
  saddle one's pony [up]
  thắng yên con ngựa con
  saddle somebody with something
  đùn việc gì cho ai
  họ đùn cho tôi tất cả công việc văn phòng vì tôi là người duy nhất có thể đánh máy

  * Các từ tương tự:
  saddle stitching, saddle-bag, saddle-blanket, saddle-bow, saddle-cloth, saddle-girth, saddle-horse, saddle-pin, saddle-roof