Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

denunciation /di,nʌnsi'ei∫n/  

  • Danh từ
    sự lên án, sự tố cáo
    the President issued a fierce denunciation of terrorism
    tổng thống lên án mạnh mẽ hàng động khủng bố