Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lachrymose /'lækriməʊs/  

  • Tính từ
    mau nước mắt; sướt mướt