Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ, số nhiều dùng như số ít
    tính chất gợi cảm
    thể văn thống thiết