Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

heart-breaking /'hɑ:tbreikiη/  

  • làm đau lòng xé ruột