Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pathetic fallacy /pəθetik 'fæləsi/  

  • Danh từ
    lối mô tả tình cảm hóa vật vô tri (mô tả vật vô tri như có tình cảm thực sự)