Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (thường thành ngữ)
  sôi nổi, kỳ thú
  stirring adventure stores
  những chuyện phiêu lưu kỳ thú

  * Các từ tương tự:
  stirringly