Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  làm say
  cất (rượu) (đối với ủ men)
  làm say sưa ((nghĩa bóng))

  * Các từ tương tự:
  intoxicatingly