Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

alcoholic /,ælkə'hɒlik/  /,ælkə'hɔ:lik/

 • Tính từ
  [thuộc] rượu, có [chứa] rượu
  alcoholic drinks
  những thức uống có rượu
  do rượu [gây ra]
  alcoholic stupor
  sự mụ người do rượu