Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (khẩu ngữ hoặc nói trại)
    kẻ nghiện rượu