Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (từ cổ, nghĩa xấu)
  kẻ nát rượu
  ông chồng nát rượu của chị ta

  * Các từ tương tự:
  soteriologic, soteriological, soteriology, sothic, sottish, sottishness, sotto voce