Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

drinker /'driηkə[r]/  

  • Danh từ
    người uống rượu nhiều; người nghiện rượu
    a serious drinker
    người nghiện rượu nặng