Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

drunkard /'drʌηkəd/  

  • Danh từ
    người hay say rượu, người nghiện rượu, kẻ nát rượu