Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dipsomaniac /,dipsə'meiniæk/  

  • Danh từ
    người khát rượu
    Tính từ
    khát rượu