Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

spirituous /'spirit∫ʊəs/  

  • Tính từ
    có rượu mạnh (thức uống)

    * Các từ tương tự:
    spirituousness