Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

spirituousness /'spiritjuəsnis/  

  • Danh từ
    sự có chất rượu