Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    khích động
    a rousing appeal
    lời kêu gọi khích động