Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  cuốn hút [sự chú ý], hấp dẫn
  a gripping story
  cây chuyện hấp dẫn

  * Các từ tương tự:
  grippingly