Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (+ with)
  đối phó, đương đầu với khó khăn
  có quá nhiều việc máy điện toán của chúng ta phải đảm đương
  Động từ
  áo lễ (của tu sĩ)

  * Các từ tương tự:
  cope-stone, copeck, copemate, copepod, coper, Copernican, copernicanism