Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

satchel /'sæt∫əl/  

  • Danh từ
    túi đeo lưng (để sách vở của học sinh…)