Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  + with
  túm chặt lấy; níu lấy
  anh ta níu chặt lấy kẻ tấn công anh nhưng nó đã chạy thoát
  (nghĩa bóng) vật lộn
  anh ta đã vật lộn với vấn đề đó một thời gian dài

  * Các từ tương tự:
  grappler