Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  đấu vật, vật nhau
  can you wrestle?
  anh có thể đấu vật được không?
  the guards wrestle with the intruders
  các người bảo vệ đã vật lộn với những kẻ đột nhập
  vật ngã
  nó vật ngã đối thủ xuống đất
  (nghĩa bóng) vật lộn
  wrestle with a difficulty
  vật lộn với khó khăn
  Danh từ
  trận đấu vật
  (nghĩa bóng) cuộc vật lộn
  a wrestle with one's conscience
  cuộc vận lộn với lương tâm

  * Các từ tương tự:
  wrestler