Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

wrestler /'reslə[r]/  

  • Danh từ
    (thể thao)
    đô vật