Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cuộc đấu tranh, cuộc vật lộn
  I had a tussle to get the knife off him
  tôi phải vật lộn để giật con dao khỏi tay hắn
  we have a tussle every year about where to go on holiday
  (nghĩa bóng) hằng năm chúng tôi đều đấu với nhau về việc đi nghỉ ở nơi nào
  Động từ
  đấu tranh; vật lộn
  they began to tussle with each other for the coins
  chúng nó bắt đầu vật lộn nhau để giành mấy đồng tiền
  ông ta vật lộn cả đêm với những con số, nhưng vẫn không cân đối được các khoản thu chi