Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người túm lấy, người níu lấy, người ôm ghì
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) bàn tay