Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

comprehension /,kɒmpri'hen∫n/  

 • Danh từ
  sự hiểu; khả năng hiểu
  a problem above (beyondsomebody's comprehension
  một vấn đề vượt ngoài khả năng hiểu của ai
  bài tập kiểm tra sự hiểu một ngôn ngữ
  a French comprehension
  bài tập kiểm tra khả năng hiểu tiếng Pháp