Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

holdall /'həʊldɔ:l/  

  • Danh từ
    (Mỹ carry-all)
    túi du lịch