Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

suzerainty /'su:zərənti/  

  • Danh từ
    quyền bá chủ
    a country under the suzerainty of its powerful neighbour
    một nước dưới quyền bá chủ của nước làng giềng hùng mạnh