Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

confront /kən'frʌnt/