Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

carry-all /'kæriɔ:l/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ) như holdall