Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

emotive /i'məʊtiv/  

 • Tính từ
  gây xúc động
  an emotive speech
  bài viết gây xúc động

  * Các từ tương tự:
  emotively, emotiveness