Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  thống thiết; xót xa
  poignant sorrow
  nỗi buồn thống thiết
  poignant regret
  nỗi ân hận xót xa

  * Các từ tương tự:
  poignantly